• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 25. 5. 2022 Cesta za školskou taškou

  25. 5. 2022 Cesta za školskou taškou

  Ako náhradu za tradičný "Predškolský trojboj", ktorý ZŠ s MŠ Čimhová organizovala už niekoľko rokov, pani učiteľky z materskej školy vymysleli výzvu pod názvom "Cesta za školskou taškou". V deň 25. 5. 2022 konali výzvu aj okolité materské školy, ktoré mali možnosť vopred sa prihlásiť.  Ani naši predškoláci neboli výnimkou a výzvu s radosťou prijali. V pripravených stanovištiach si overili svoje schopnosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať a využívať pri nástupe do prvého ročníka. Výzvu si predškoláci veľmi užili čoho dôkazom bolo povzbudzovanie, súsetredie sa a radosť. Na záver dostali za odmenu medajlu, ktorá im bude pripomínať, že sú do prvého ročníka naozaj pripravení. 

 • Deň matiek - besiedka

  Deň matiek - besiedka

   

  • V piatok 6. mája sme spríjemnili popoludnie mamičkám, babičkám aj ostatným hosťom, ktorí prijali pozvanie na besiedku. Do programu boli zapojené všetky deti z materskej aj zo základnej školy. Vystúpenia boli pestré, plné básní, vinšov, piesní, tancov aj divadielok. Nechýbali ani hudobné rôzne iné vsuvky v podaní našich šikovných žiakov, ktorí už vedia hrať na rôznych nástrojoch. Mamky aj babky sme odmenili srdiečkami a deti im vyrobili pozdravy a iné milé darčeky. 

  • Videá z vystúpení si môžete pozrieť tu:

  • https://www.youtube.com/watch?v=Wtu2I7bifdY

  • https://www.youtube.com/watch?v=qk65wAUYE9o

 • Detské ihrisko

  Po dvoch rokoch od zrušenia drevenej preliezky na školskom dvore, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom stave, sa nám podarilo zakúpiť na školský dvor štyri prvky bezúdržbového detského ihriska. Deti sa na nový kolotoč, balančný mostík, pružinovú  aj prevažovaciu hojdačku veľmi tešia. Už čoskoro budú mocť všetky prvky plne využívať, pretože o ich inštaláciu sa postarali členovia DHZ v Čimhovej, za čo im chceme v mene detí aj zamestnancov vysloviť veľké  ĎAKUJEME. Veľmi nám touto dobrovoľnou akciou pomohli a deti budú mať na dvore nové prvky, ktoré im pri pobyte vonku chýbali.  

 • Pozvánka

 • Deň Zeme 22.4. 2022

  Deň Zeme 22.4. 2022

  22. apríla si celý svet pripomína deň Zeme a inak tomu nebolo ani u nás. Deti hneď z rána privítala pani Zem, ktorá pre ne mala pripravené rôzne úlohy. Deti si overili svoje schopnosti pri triedení odpadu, rozprávali sa o prírode, zvieratách a rastlinách. Vďaka novým informáciam si priblížili dôležitosť ochrany našej planéty. Po aktivitách sa deti presunuli von do okolia školy. Nazbierali vrecká odpadov a tak našej planéte pomohli od nečistôt, ktoré do nej nepatria. Deň Zeme bol plný radosti, smiechu a zmysluplných činností. 

 • Veľkonočné pásmo

  Veľkonočné pásmo

  Škôlkari z triedy Krtkov prekvapili školákov v stredu 13.4. tradičným pásmom piesní a vinšov s veľkonočnou témou. Nechýbala ani naozajstná šibačka a oblievačka, z ktorej sa tešili účinkujúci škôlkari aj školáci, ktorým sa program veľmi páčil a ešte viac podporil radosť z prichádzajúcej Veľkej noci. 

 • ZÁPIS do MŠ

   Základná škola s materskou školou Čimhová v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom Obcou Čimhová oznamuje,  že

   ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  na školský rok 2022/2023

   sa uskutoční 

        od 1. mája 2022 do 31. mája 2022     

  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ) je možné doručiť do materskej školy: 1/. osobne, 2. poštou na adresu: ZŠ s MŠ Čimhová, Čimhová 6, 02712, 3. emailom na adresu: mscimhova@gmail.com4. elektronicky do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Čimhová prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, 5. prostredníctvom online formulára TU ( pri tejto možnosti je nutné doručiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ osobne, alebo mailom, poštou). 

  Tlačivo na stiahnutie - Žiadosť o prijatie do MŠ

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 15. júna 2022.

    Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

   - Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j.  - pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2022 je MŠ povinná.

   - deti, ktoré do 31.8.2022 nedovŕšia vek 5 rokov, ale zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023 a predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  - po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy. Prednosť majú deti z obce Čimhová a deti, ktoré majú v ZŠ s MŠ Čimhová súrodenca.   

  ...................................................................................................................................................................................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona od troch rokov veku; výnimočne možno prijaťdieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy.Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

  Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:– prijatí dieťaťa do materskej školy,– prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt, alebo– prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

  Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

  Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

  Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľka materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:– o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo– o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

  Dôležité!!!

  Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

  Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

  → ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

  →ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

  → jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

  → vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením Písomné vyhlásenie)

  Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

  Spádové územie materskej školy

  1. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.
  2. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode spádovej materskej školy.

                                                                                                             

 • Vynášanie Moreny

  Vynášanie Moreny

  Jeden zo zvykov, ktorý sa zachoval u nás do dnešných čias je Vynášanie Moreny.  Koncom zimy ľudia vyjadrujú  túžbu skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Aj my sme 6.4. 2022 pokračovali v tradícií a pripomenuli si tento zvyk, spoločne sme vyniesli Morenu k rieke Oravica, kde sme ju zapálili, hodili do vody a privolali jar.

 • Eko-divadielko Malý princ

  Eko-divadielko Malý princ

  Dňa 29.3.2022 navštívil ZŠ s MŠ Čimhová vzácny hosť. Deti sa zúčastnili divadelného predstavenia na motívy rozprávky Malý princ. V ňom sa deti dozvedeli hravou formou ako a prečo chrániť životné prostredie a osvojili si základy separovania a recyklovania. Deti boli z divadla nadšené a našimi priestormi sa niesol smiech a radosť. 

 • Návšteva v knižnici

  Návšteva v knižnici

  Mesiac marec, je mesiac knihy. Preto si v tomto období s deťmi rozprávame o knihách, čítame si viac ako obvykle, hráme divadielka a jednou s obľúbených činností je aj návšteva knižnice. Sme radi, že sa nám to po dlhšej dobe opatrení konečne podarilo a mohli sme navštíviť obecnú knižnicu v našej obci. Teta knihovníčka nám porozprávala viac o svojej práci, aj o čarovnom, rozprávkovom mieste, ktorým nepochybne knižnica je. 

 • Karneval

  Karneval

  „Hurá, je to tu, radujú sa všetci. Prišiel opäť k nám detský karneval. Rýchlo masky von, nabok všetky veci, dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál.“ 

  Fašiangové obdobie je obdobie karnevalov. Aj v našej materskej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal 25.2. v priestoroch tried. Vyzdobené triedy sa zmenili karnevalové sály. Bez masiek by však nebol karneval karnevalom. Naše deti mali prekrásne, originálne a nápadité masky. Deti oslavovali karneval spoločnými tancami, na spestrenie súťažili v rôznych súťažiach. Do tanca nám zneli karnevalové piesne a my všetci sme sa príjemne zabávali. 

 • MŠ úspešná vo výzve

  Minulý rok v decembri vyhlásilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu pod názvom „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

  Cieľom výzvy je podpora materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predškolského vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Na výzvu zareagovalo 360 materských škôl, medzi nimi aj naša MŠ. Z uvedeného počtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2022 a 2023 vybralo 283 materských škôl, ktoré podporí finančnými prostriedkami na zamestnanie 340 vychovávateľov. Celkom bude prerozdelených 5 068 415, – €.

  Pomocný vychovávateľ bude pôsobiť v materských školách ako nepedagogický zamestnanec. Jeho úlohou bude pomáhať pri adaptácii detí do kolektívu, udržiavaní ich pozornosti ale aj pri obliekaní a vyzliekaní detí, osobnej hygiene, ého ulici s elokovanými pracoviskamistravovaní či odpočinku.

  Materská škola v Čimhovej bola vo výzve úspešná a od 1. februára 2022 do 30. augusta 2022 vďaka projektu vytvorila jedno pracovné miesto pre nepedagogického zamestnanca, ktorý bude pomáhať pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania. 

 • Karneval

 • 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane!

   

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Občianske združenie ČIMO. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   

  Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

   Podávate si daňové priznanie sami?

   Postup pre právnické osoby

 • Predčasné zaškolenie - info


 • Potvrdenie o návšteve školy

  Milí rodičia, potvrdenie o návšteve školy si môžete vytlačiť alebo uložiť do mobilu aj sami podľa nasledujúceho návodu 

  https://help.edupage.org/sk/e2755

 • Pečenie medovníkov

  Pečenie medovníkov

  Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Medovníčky patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku. Aj my v MŠ sme si tieto dobroty spolu s pomocou pani učiteliek, tety školníčky a kuchárok pripravili. Vôňa medovníkov bola čarovná a chuť jedinečná. 

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Čo to dupe? Čo to zvoní? Mikuláš cvála na koni. Nebojte sa, on je milý, anjeli ho nabalili - vo vreci má cukríky, aj voňavè perníky.Nebojte sa, veľkí - malí, ak ste pekne poslúchali,chystajte si čižmičky,nájdete v nich cukríčky. 

  Mikulášska návšteva potešila každé srdiečko v našej MŠ, deti si pripravili pre Mikuláša pesničky aj básničky a on ich obdaroval balíčkom dobrôt a sladkostí. 

 • Bubnovačka

  November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

  Bubnovali aj deti z našej materskej a základnej školy. Využili na to rôzne zábavné pomôcky a techniky, pri ktorých sa zabavili, a zároveň poslali do sveta svoj HLAS. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Čimhová
  Nová 6, 02712 Čimhová
 • 0435384222
  0911945022

Fotogaléria